Regulamin

Regulamin 2017-12-28T23:16:22+01:00

REGULAMIN REZERWACJI APARTAMENTÓW SZAFARNIA

I. Informacje Ogólne

Regulamin rezerwacji określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i wynajmu apartamentów. Dokonanie rezerwacji jest jednoczesnym wyrażeniem akceptacji warunków rezerwacji. Podmiotem będącym stroną umowy krótkotrwałego wynajmu Apartamentów Szafarnia jest METAMORPHOSIS Bożentyna Skoczewska – Semenowicz z siedzibą w Gdańsku.

Klient – osoba prawna lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych w rozumieniu zapisów KC, będąca stroną umowy o czasowe korzystanie z lokalu mieszkalnego.

Apartament – apartament mieszkalny, szczegółowo scharakteryzowany na stronie internetowej www.szafarnia.net, przeznaczony do wynajęcia przez Klienta w celach wypoczynkowych bądź biznesowych.

II. Rezerwacja

 • Klient dokonuje rezerwacji przy użyciu formularza rezerwacji na stronie www, poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 515 123 833 lub za pomocą kontaktu mailowego pod adresem rezerwacja@szafarnia.net.
 • Każdorazowo potwierdzenie rezerwacji stanowi przesyłany na adres Klienta e-mail. Wymaganym potwierdzeniem zgłoszenia rezerwacji może być przedpłata w określonej przez Apartamenty Szafarnia wysokości, o czym informuje Klienta w potwierdzeniu rezerwacji. Apartamenty Szafarnia mogą odstąpić od konieczności dokonania przedpłaty w wyjątkowych sytuacjach, co należy ustalać z Apartamenty Szafarnia.
 • Rezerwacja jest skuteczna z chwilą uznania rachunku bankowego w sytuacji, gdy wymagana jest przedpłata lub z chwilą otrzymania potwierdzenia dokonania rezerwacji z potwierdzeniem braku konieczności dokonania przedpłaty.
 • Powyższe o stateczne potwierdzenie rezerwacji stanowi umowę najmu, która wchodzi w życie pod warunkiem zapłaty ceny za usługę w terminach i na zasadach wskazanych w niniejszym regulaminie.

III. Anulowanie rezerwacji

 • Klient może anulować rezerwację mailowo bądź telefonicznie. Anulowanie rezerwacji na 30 dni przed planowanym terminem przyjazdu wiąże się z całkowitym zwrotem przedpłaty. Anulowanie rezerwacji po tym terminie wiąże się z utratą wartości zaliczki, od czego Apartamenty Szafarnia mogą odstąpić. W przypadku zameldowania i wymeldowania w godzinach innych niż wyznaczone, może zostać pobierana dodatkowa opłata, o czym Apartamenty Szafarnia informują Klienta.
 • Zmiana rezerwacji jest możliwa o ile w nowym terminie Apartamenty Szafarnia mają do zaoferowania miejsca w innym bądź tym samym apartamencie. Możliwość zmiany rezerwacji należy potwierdzić z Apartamenty Szafarnia. O ile zmiana rezerwacji nie wiąże się z podwyższeniem standardu apartamentu nie powoduje żadnych dodatkowych opłat.
 • W przypadku przyjazdu większej ilości osób niż wskazana podczas rezerwacji potwierdzonej przez Apartamenty Szafarnia, Klient zostanie obciążony dodatkowymi opłatami za pobyt każdej nadprogramowej osoby. Jeżeli nie będzie możliwości przyjęcia tak dużej ilości osób na pobyt będą mogły zostać osoby określone w ilości dokonanej w rezerwacji. W przeciwnym wypadku Apartamenty Szafarnia mają prawo zerwać umowę z zachowaniem kwoty wpłaconej zaliczki. O zmianie planów co do ilości osób najlepiej poinformować Apartamenty Szafarnia niezwłocznie ustalając możliwości poszerzenia rezerwacji.
 • W przypadku wcześniejszego opuszczenia apartamentu lub późniejszego zameldowania Apartamenty Szafarnia nie zwracają płatności za niewykorzystany pobyt, chyba że zostało to wcześniej ustalone z Apartamenty Szafarnia.
 • Apartamenty Szafarnia mogą w wyjątkowych, niezależnych od Apartamenty Szafarnia wypadkach anulować lub zmienić rezerwację. Zmiana powyższa polega na udostępnieniu Apartamentu o podobnych parametrach i lokalizacji. W przypadku braku akceptacji Klienta na zamianę, Apartamenty Szafarnia dokonują zwrotu 100% przedpłat na rachunek Klienta, o ile takie wystąpiły.

IV. Warunki płatności

 • Celem potwierdzenia rezerwacji należy dokonać wpłaty przedpłaty w terminie do 3 dni od jej złożenia, o ile była wymagana.
 • Pozostała część płatności może być zrealizowana:
  – przelewem na rachunek bankowy wskazany w potwierdzeniu rezerwacji przed przyjazdem
  – gotówką w dniu przyjazdu
  – kartą płatniczą / kredytową w dniu przyjazdu.
 • Całość płatności musi być wpłacona najpóźniej w dniu przyjazdu, chyba, że inne rozliczenie zostanie ustalone z Apartamenty Szafarnia.

V. Warunki pobytu

 • Zameldowanie w apartamencie możliwe jest od godziny 14.00. Wymeldowanie powinno nastąpić do godziny 11.00. Ewentualne zmiany w powyższych godzinach możliwe są po ustaleniu z Apartamenty Szafarnia w przypadku, gdy istnieje taka możliwość logistyczna. Przyjęcie Gości odbywa się 24 h na dobę, z zastrzeżeniem że zameldowanie po godzinie 22 może wiązać się z dodatkową opłatą. Wymagany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny, mailowy, sms, What’s Up, Facebook w celu określenia dokładnej godziny przyjazdu
 • Na zabezpieczenie ewentualnych szkód wyrządzonych przez Klienta w apartamencie oraz częściach wspólnych może zostać pobrana kaucja w określonej wysokości, co Apartamenty Szafarnia ustalają wcześniej z Klientem. Klient jest zobowiązany do poinformowania Apartamenty Szafarnia o ewentualnych wyrządzonych szkodach w apartamencie i niezwłocznego pokrycia strat w przypadku kiedy kaucja nie została pobrana. Jeżeli kaucja została pobrana a straty przewyższają wysokość kaucji klient jest zobowiązany do niezwłocznego pokrycia różnicy. Wartość strat określają na podstawie kalkulacji Apartamenty Szafarnia.
 • Goście zobowiązani są do przestrzegania ciszy nocnej w godzinach 22.00 do 6.00. Całkowicie zabronione jest palenie papierosów w apartamentach, łamanie zasad przeciwpożarowych, BHP, niszczenie Apartamentów, wyposażenia lub wynoszenie jakichkolwiek elementów wyposażenia.
 • W przypadku rażącego naruszenia zasad wynikających z niniejszego regulaminu Apartamenty Szafarnia mają prawo do natychmiastowego zerwania umowy, poinformowania odpowiednich służb i wymagania natychmiastowego opuszczenia Apartamentu przez Gości.